Escoleta Llubí

La nova escoleta serà un edifici que formarà part del sistema d’equipaments urbans amb ús educatiu. És per això que la seva ubicació té una importància cabdal en el teixit urbà de qualsevol nucli de població com a pol d’atracció i centre d’activitat del barri on es localitza. Alhora és un element singular que revaloritza el seu entorn.

 […] En el món infantil […] són més aviat les petites coses les que atorguen, la grandesa, la vida quotidiana, amb els objectes, amb les persones, amb les activitats rutinàries–menjar, dormir, la higiene personal, la trobada amb els companys, les activitats compartides, el contacte personal amb l’adult, el joc l’exploració i manipulació dels objectes, el contacte personal amb l’adult, el joc, l’exploració i manipulació dels objectes, jocs i situacions -, tan rutinàries però, alhora, tan plenes de novetat i il·lusió, de vida afectiva.
És aquesta vida la que fa que l’escola infantil esdevingui un element clau,, […] La vida quotidiana es constitueix en marc i objecte de l’aprenentatge, en el medi en què es construeix la pròpia identitat

N. Alzola; J. Otaño (1994). “La infància i la vida quotidiana” .

DAO Arquitectes

Segueix-nos